Múzeum - činnosť
História
Projekt Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach vzišiel z myšlienky Jána Malženického, správcu šaštínsko-strážskej farnosti. Urobil som ho z poverenia provinciála Saleziánov dona Bosca na Slovensku, Jozefa Kaisera. Nadväzuje na zhromažďovanie a vystavovanie votívnych darov venovaných Piete šaštínskej od začiatočných rokov devätnásteho storočia. Časť týchto darov bola vystavená na stene po bokoch hlavného oltára. Iné rozličné dary sa dávali do úschovy voľakedajšej knižnice pavlínov na prvom poschodí. V období po roku 1950 sa cenné a umelecky hodnotné diela rôzneho druhu nenávratne stratili. Založenie a skoré sprístupnenie Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach bolo vzácnym darom Ježiša, syna Máriinho, v rokoch obnovy vo viere v Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista, ktorú vyhlásil metropolita bratislavsko-trnavskej cirkevnej provincie Mons. Ján Sokol, arcibiskup.
Realizácia
Projekt počítal so stálou a veľkolepou Mariologickou výstavou. Nedostačujúci, kvalitou a množstvom, múzejný zbierkový fond a nemožnosť získať múzejné exponáty spôsobili zmenu projektu v zmysle tematických evanjelizačných výstav. Nakoniec návštevníci múzea budú chcieť vždy nové muzeologické ohlasovanie evanjelia. Otvorili sme teda múzeum tematickou výstavou Sedembolestná. Úvodnou časťou tejto výstavy bola výstava Stabat Mater vo foyeri riaditeľne Saleziánskeho domu v Šaštíne-Strážach. V tomto priestore kustód múzea realizoval ako prvú tematickú výstavu vôbec, s názvom Andrej Pauliny v roku 1995. Po nej druhou toho istého roku bola výstava Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária a ďalšie po sebe nasledujúce výstavy. Nateraz posledná výstava “Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky” (Hebr 13,8) bola sprístupnená 15. septembra 2002 v dvoch miestnostiach Mariologického múzea na prízemí vedľa sa-kristie.
Súčasnosť
V súčasnosti sa muzeológii v súvise s bazilikou v Šaštíne-Strážach ako národnou pamiatkou venuje jeden pracovník. Okrem učiteľ-skej (na Gymnáziu Jána Bosca) a pastoračnej činnosti vo farskom spoločenstve. Je čas začať s inventarizáciou jestvujúcich múzejných zbierok a odborne katalogizovať muzeálne pamiatky. Prejaví sa to úrovňou vedeckej aj osvetovej činnosti pracovníkov múzea. Činnosť saleziánov dona Bosca v rámci Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-strážach, videná z toľkých pohľadov ľudí vied a umení, je darom Pána vied a umení. Nesmieme ho premárniť zlou žiadostivosťou vedcov a umelcov.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo